Mời các  bạn xem những câu hỏi trong chương trình nhanh như chớp nhí tập 1 năm 2018, những câu hỏi này có những câu hỏi chất ngất chưa chắc người lớn trả lời được đâu nhé, trong tập này sẽ là sự đọ sức của hai đội Ba...